Media & Perpustakaan


 1.0      PENGENALAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Benut mempunyai 9 buah blok yang terdiri daripada blok Zamrud, Fajar, Permata, Nilam, Mutiara, Kristal, Intan, Firuz, Delima dan Berlian . Pusat Sumber Sekolah terletak di bangunan Permata, iaitu di aras yang kedua.


 2.0  Visi Pusat Sumber Sekolah


3.0      Misi Pusat Sumber Sekolah


4.0   Piagam Pelanggan


5.0 Falsafah Pendidikan Negara

            Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kea rah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan,beketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan Negara.


6.0 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Pusat Sumber Sekolah

Teras 1: Membina Negara Bangsa

1. Fokus                                  : Memperkasakan Bahasa Kebangsaan

2. Strategi Pelaksanaan          : Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penggalakkan
                                                 Minat Membaca dan penggunaan Pusat Sumber
                                                  Sekolah.

3. Pelan tindakan                   : Mengadakan Bulan Membaca dan mengiatkan
                                                  Program Nilam

4. Indikator                             : Aktiviti dalam bulan membaca,jumlah penglibatan
                                                  murid dalam program Nilam dan peningkatan
                                                  pinjaman buku-buku di perpustakaan.

5. Indikator pencapaian        : Peningkatan penggunaan Pusat Sumber dan jumlah
                                                  pinjaman buku di Pusat Sumber.


Teras 2 : Membangunkan Modal Insan

1. Fokus          :                       i. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan  ilmu
                                                    pengetahuan.
                                                 ii.Memupuk murid supaya mempunyai kemahiran
                                                    dan  berketerampilan.

2. Strategi Pelaksanaan:          i.  Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan
                                                 ii. Melaksanakan pembestarian sekolah
                                                 iii. Melengkapkan diri murid dengan pelbagai jenis
                                                     kemahiran (hard dan  soft skill)

3. Pelan Tindakan                  : i.  Menggalakkan tabiat membaca pelbagai jenis buku.
                                                  ii. Meningkatkan pelbagai jenis bahan bacaan
                                                 di perpustakaan
                                                  iii. Menggiatkan fungsi pusat sumber  dan bilik media.
                                                  iv. Memastikan pelajar menguasai kamahiran ICT.

4. Indikator                             : i. Purata bilangan buku yang dibaca oleh murid
                                                     setiap bulan.
                                                  ii.Kekerapan penggunaan Pusat Sumber Sekolah
                                                     oleh guru dan murid.
                                                  iii.Bilangan aktiviti  yang menggunakan  ICT.

5. Indikator Pencapaian        : Peningkatan penggunaan Pusat Sumber Sekolah di
                                                  kalangan Guru dan Murid sepanjang tahun.

7.0 Matlamat Pusat Sumber
8.0 Objektif Pusat Sumber9.0 Carta Organisasi Ahli Jawatankuasa Induk Pusat Sumber SekolahNo comments: